Všeobecné podmínky pro členství Kunsthalle Praha 

Kunsthalle Praha je prostorem pro umění a kulturu v budově bývalé Zengerovy trafostanice v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabízí šikorý program výstavních a vzdělávacích projektů, kulturních akcí a společenských aktivit.

Posláním Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost. Cílem Kunsthalle Praha je vytvořit kulturní instituci, která si zakládá na odbornosti a otevřené spolupráci, prostor, který začleňuje zážitky s uměním a kulturou do každodenního života.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Vás, jakožto členů v rámci Členství, a nás, jakožto poskytovatele služeb, které můžete v rámci členství využívat.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Informaci o zpracování osobních údajů, kterou naleznete zde.

1. Definice

1.1.       Členství je program Členství v galerii Kunsthalle Praha umístěné na adrese    Klárov 132/5, 118 00, Praha 1, který členům a členkám poskytuje řadu benefitů blíže popsaných níže;

1.2.      My (nebo také Nám, Náš apod.) jsme Kunsthalle Praha, nadační fond, se sídlem Evropská 2758/11 Praha 6 – Dejvice 160 00, IČO: 04535871, zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. N 1290 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail membership@kunsthallepraha.org;

1.3.      Nákup Členství online znamená nákup členství přes webové rozhraní stránky www.kunsthallepraha.org;

1.4.      Poplatek je poplatek za Členství Kunsthalle Praha ve výši v závislosti na typu Členství uvedené v čl. 4 a rovněž na adrese kunsthallepraha.org/stante-se-clenem;

1.5.      Přihláška je Váš návrh na uzavření Smlouvy o koupi členství vyplněná online přes webovou stránku www.kunsthallepraha.org nebo fyzicky přímo v budově Kunsthalle Praha;

1.6.      Smlouva je smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Přihlášky přes webovou stránku www.kunsthallepraha.org nebo fyzicky přímo v budově Kunsthalle Praha, a je uzavřena

a) dnem vyplnění Přihlášky a následnou úhradou Poplatku v případě, že ke koupi Členství došlo fyzicky přímo v budově Kunsthalle Praha;

b) dnem, v němž od Nás emailem obdržíte potvrzení o přijaté úhradě Poplatku na náš účet v případě Nákupu Členství online;

c) dnem, v němz dojde ke směně dárkového poukazu na členství za fyzickou či digitální členskou kartu.

2. Obecná ustanovení a poučení

2.1.      Tyto Podmínky se vztahují na Nákup Členství online, jakož i na Členství koupené fyzicky přímo v budově Kunsthalle Praha.

2.2.      Při nákupu Členství je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání členství, budeme považovat za správné a pravdivé. Jakoukoliv změnu těchto údajů jste povini nám oznámit emailem na adrese membership@kunsthallepraha.org.

2.3.      Vyhrazujeme si právo upravit, nahradit či zrušit obsah výhod plynoucích z Členství. O těchto změnách Vás budeme informovat na Našich webových stránkách, případně emailem.

2.4.      Členství je vystavené na jméno a nepřenosné na jinou osobu. Kunsthalle Praha si vyhrazuje právo kontrolovat totožnost držitele předložené členské karty.

2.5.      Poplatek za Členství je nevratný, pokud není v Podmínkách uvedeno dále jinak.

3. Vznik a doba trvání členství

3.1.      Členství vzniká

a) dnem vyplnění Přihlášky a následné úhrady Poplatku v případě, že ke koupi Členství došlo fyzicky přímo v budově Kunsthalle Praha;

b) dnem, v němž od Nás emailem obdržíte potvrzení o přijaté úhradě Poplatku na náš účet v případě Nákupu Členství online;

c) dnem, v němz dojde ke směně dárkového poukazu na členství za fyzickou či digitální členskou kartu.

3.2.      Členství je platné 12 kalendářních měsíců ode dne jeho vzniku. Pokud je v nabídce možnost odložené platnosti, je členství platné 12 kalendářních měsíců od zvoleného data za podmínky, že byl předem plně uhrazen Poplatek.

3.3.      Členství je možné darovat třetí osobě. Dárce zakoupí (online nebo fyzicky v budově Kunsthalle Praha) dárkový poukaz pro zvolenou kategorii členství, který obdarovaný smění (online nebo fyzicky v budově Kunsthalle Praha) za fyzickou či digitální členskou kartu. Směnu je nutné provést do 12 měsíců ode dne nákupu dárkového poukazu.

3.4.      Před uplynutím platnosti Členství Vám zašleme emailové upozornění o blížícím se uplynutí platnosti. Pokud Členství není obnoveno uhrazením Poplatku, automaticky vyprší posledním dnem platnosti. S uplynutím platnosti Členství končí nárok na výhody s ním spojené.

3.5.      Vyhrazujeme si právo členství zrušit, pokud svým chováním způsobujete rozrušení jiným Členům či návštěvníkům Kunsthalle Praha, jejím zaměstnancům, patronům či podporovatelům.

4. Typy a ceny členství

 • Single (výhody pro jednoho Člena) – 1.000,- Kč

 • Double (výhody pro Člena a jednoho hosta) - 1.600,- Kč

 • Junior*ka (15-26)* (výhody pro jednoho Člena) – zdarma
  *Možné pořídit kdykoliv před 26. narozeninami a platnost bude 1 rok bez ohledu na to, zda držitel v průběhu členství dovrší věku 26 let.

 • Senior*ka (65+)** - 400,- Kč
  **U Členů pobírajících důchod mladších 65 let je třeba předložit potvrzení o pobírání důchodu.

 • Friend (výhody pro Člena a jednoho hosta, benefit navíc oproti Členství “double” v podobě vzdělávacích a doprovodných akcí) – 2.500,- Kč

 • Patron*ka – 5.000,- Kč (rozšířený balíček výhod)

 • Korporátní partnerství – individuální balíček výhod na míru pro právnické osoby

4.1.      S výjimkou korporáního partnerství mohou být Členy pouze fyzické osoby, které dovršily věk 15 let.

4.2.      U Členství typu Junior*ka a Senior*ka musí Člen při návštěvě Kunsthalle Praha předložit doklad prokazující věk.

4.3.      Vyhrazujeme si právo jednou ročně změnit výši Poplatků za jednotlivé typy Členství. Tato změna se nebude týkat již zakoupeného Členství.

5. Výhody členství Kunsthalle Praha

5.1.      Všem Členům bude vystavena fyzická či digitální členská karta potvrzující Členství. V případě Nákupu Členství online Vám bude na Vaši emailovou adresu ihned po zaplacení Poplatku zaslána digitální karta . V případě členství zakoupeného osobně v budově Kunsthalle Praha Vám bude vystavena fyzická členská karta na počkání.

5.2.      Coby Člen můžete využívat:

 • neomezený vstup na všechny výstavy a do Kunsthalle Café;

 • přístup na preview výstav dle programu Kunsthalle Praha;

 • vstup v extra otevírací době;

 • přístup na komentované prohlídky výstav dle programu Kunsthalle Praha;

 • 10% slevu na zboží v Kunsthalle Design Shop umístěném v prostorách galerie Kunsthalle Praha.

5.3.      Členové jsou na základě Smlouvy informováni o výhodách členství a programu (akcích) Kunsthalle Praha v newsletteru, který je zasílán na jejich e-mail poskytnutý v Přihlášce. Členům je doporučeno kontrolovat složky hromadné pošty a SPAM, případně si email membership@kunsthallepraha.org uložit do seznamu kontaktů.

6. Odstoupení od smlouvy při nákupu členství online

6.1.      V případě Nákupu Členství online máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naši adresu uvedenou v článku 1.2 Podmínek). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek.

6.2.      Lhůta k odstoupení dle čl. 6.1 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

6.3.      V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Poplatek vrácen do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy.

7. Reklamace

7.1.      V případě, že Vám nebude vystavena fyzická nebo digitální členská karta ve lhůtách uvedených v čl. 5.1, máte povinnost Nám tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně na Naši emailovou adresu nebo osobně v provozovně galerie Kunsthalle Praha. V případě prodlevy s vystavením karty delší než 24 hodin máte právo na poměrnou slevu z Poplatku. Na slevu nemáte nárok, pokud Vám nebyla fyzická nebo digitální členská karta doručena z důvodů spočívajících na Vaší straně (např. přeplněná emailová schránka).

7.2.      Dále máte právo reklamovat neposkytnutí slevy v prodejně Kunsthalle Design Shop, a to neprodleně v provozovně galerie Kunsthalle Praha.

7.3.      Pokud jste spotřebitel, po obdržení reklamace Vám písemně potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. O reklamaci rozhodneme ihned, nebo ve složitých případech nejpozději do tří dnů od jejího obdržení. Reklamaci včetně případného odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena.

7.4.      O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem, případně osobně pokud bude vyřízena neprodleně v provozovně Kunsthalle Praha. Po vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud Vaši reklamaci zamítneme, vystavíme Vám písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.5.      Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat.

8. Řešení sporů se spotřebiteli

8.1.      Pokud jste spotřebitel, dle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s Námi vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Nás poprvé.

8.2.      Máte dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.      Pokud náš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů Vaší domovské země.

9.2.      Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů v článku 1.2 Podmínek. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce, v Uživatelském účtu nebo případně na jinou adresu, přes kterou jste nás kontaktovali a kterou nám poskytnete.

9.3.      V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

9.4.      Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

9.5.      Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 12. 2021.