O NÁS

KUNSTHALLE PRAHA JE NOVÝM PROSTOREM PRO UMĚNÍ A KULTURU, KTERÝ VZNIKÁ V BUDOVĚ BÝVALÉ ZENGEROVY TRAFOSTANICE V HISTORICKÉM CENTRU PRAHY. PO UKONČENÍ REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDNE ŠIROKÝ PROGRAM VÝSTAVNÍCH A EDUKATIVNÍCH PROJEKTŮ, KULTURNÍCH AKCÍ A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT.


NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost. Naším cílem je vytvořit vedoucí kulturní instituci, která si zakládá na odbornosti, otevřené spolupráci, prostor, který začleňuje zážitky s uměním a kulturou do každodenního života.


VZNIK PROJEKTU

Podobně jako se mnoho dnešních soukromých a veřejných muzeí umění původně zrodilo z iniciativy jedinců, vzniká Kunsthalle Praha jako neziskový projekt za podpory manželů Petra a Pavlíny Pudilových.

„Ideu založit v Praze muzeum umění máme již několik let. Ta se stala skutečnou až s možností koupě domu na pražském Klárově. Brzy jsme si uvědomili, že budova má potenciál stát se unikátním výstavním prostorem pro přední české muzeum umění.

Nechceme vytvořit pomník pro naši sbírku, ale kulturní instituci otevřenou všem, kteří hledají inspiraci ve výtvarném umění.“

Petr Pudil a Pavlína Pudilová
zakladatelé Kunsthalle Praha a Nadace The Pudil Family Foundation


SPOLUPRÁCE

Jsme přesvědčení, že cíle Kunsthalle Praha lze dosáhnout jedině na základě otevřené spolupráce s dalšími kulturními institucemi, s českými i zahraničními odborníky, umělci, sběrateli a také s návštěvníky a místními komunitami. Kunsthalle Praha je členem mezinárodních organizací muzeí ICOM a AAM.


PROGRAM

Pro návštěvníky Kunsthalle Praha připravujeme rozmanitý program výstav, vzdělávacích programů, kulturních aktivit a společenských akcí. Výstavní program představí témata z české a mezinárodní scény od období moderny až do současnosti.

SBÍRKY

Kunsthalle Praha buduje již řadu let reprezentativní sbírku mapující české a mezinárodní výtvarné umění od 20. století až do současnosti. Sbírka bude jedním z důležitých zdrojů pro výstavní program, badatelské, publikační a edukativní projekty.

VÝZKUM

Výzkumné projekty Kunsthalle Praha mají za cíl zkoumat nové pohledy na moderní a současné umění a uvádět české umění do souvislostí s mezinárodním děním a trendy. Výsledky našich výzkumů tvoří podklad pro výstavy, publikace a edukační programy.


NÁŠ TÝM

Postupně budujeme interní tým odborníků z oblasti managementu, kurátorství a realizace výstav, správy sbírky, vzdělávání, komunikace, řízení provozu a administrativy.

Náš tým otevřeně spolupracuje na projektové bázi s mnoha externími partnery, jako jsou místní i mezinárodní soukromé či státní instituce, kurátoři, historici umění, badatelé, odborníci v oblasti vzdělávání, umělci a dobrovolníci.

Ivana Goossen
ředitelka

Zodpovídá za celkový management aktivit Kunsthalle Praha, včetně strategického plánování, programu, správy sbírky, řízení provozu, komunikace, personálního řízení, financí a administrativy.

Jana Víťazková
výkonná asistentka ředitelky

Poskytuje výkonnou asistenci v oblasti managementu, řízení provozu, financí a administrativy.

Christelle Havranek
vedoucí výstavního oddělení, kurátor

Vede dramaturgii a realizaci výstavního programu Kunsthalle Praha, řídí související partnerství a výzkumné projekty.

Kristýna Kottová
asistent-kurátor

Spolupracuje při výzkumu a vývoji výstav a programů pro veřejnost. Koordinuje organizaci a administrativu výstav.

Štefan Tóth
správce sbírky

Řídí proces rozvoje sbírky Kunsthalle Praha. Dohlíží na správnou péči o umělecká díla, jejich restaurování a katalogizaci. Vede výzkum sbírky a další publikační a výzkumné projekty nad rámec výstavní činnosti.

Pavla Zámečníková
registrář

Koordinuje veškeré aspekty zapůjčování a vypůjčování děl na místní i mezinárodní úrovni. Spravuje administrativu, logistiku, katalogizaci a digitalizaci sbírky Kunsthalle Praha.

Anna Kodl
výzkumný asistent

Zpracovává archivní materiály ke sbírce, podílí se na její katalogizaci a aktivně spolupracuje na výzkumných projektech o sbírce.

Eliška Havlová
kurátorka edice České umění

Vede spolupráci s autory jednotlivých monografií edice České umění a následnou realizaci publikací.


SPRÁVNÍ RADA

PETR PUDIL
předseda správní rady

PAVLÍNA PUDILOVÁ
člen správní rady

IVANA GOOSSEN
člen správní rady

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směřování Kunsthalle Praha a jejích aktivit.

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směřování Kunsthalle Praha a jejích aktivit.

Spoluvytváří strategii Kunsthalle Praha a zodpovídá za implementaci strategických plánů a celkový management aktivit Kunsthalle Praha.


SBOR PORADCŮ

Postupně budujeme mezinárodní sbor poradců Kunsthalle Praha. Jde o neformální nevýkonný sbor, jehož členy jsou odborníci s významnou zkušeností v oblasti dějin umění, kurátorství, správy sbírek, restaurátorství, vzdělávání a dalších oblastí. Role poradního sboru je podporovat Kunsthalle Praha v dosažení cíle stát se vedoucí kulturní institucí a přátelským, inspirativním prostorem pro návštěvníky.

Současní členové sboru poradců:

MATTHEW S. WITKOVSKY
kurátor a vedoucí sbírky fotografie The Art Institute of Chicago

MARKÉTA THEINHARDT
historička umění, docentka na Université Paris-Sorbonne

AARON CEZAR
Ředitel, Delfina Foundation, Londýn

MARTIN KODL
galerista a soudní znalec umění 20. století