Informace o zpracování osobních údajů – kamerové systémy a Informace o fotografování na akcích (pořízení a šíření podobizny)

Jsme Kunsthalle Praha, nadační fond, IČO: 045 35 871, se sídlem Klárov 132/5 118 00 Praha 1 – Malá Strana, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1290, a Kunsthalle Praha Services, s.r.o., IČO: 069 63 391, se sídlem Klárov 132/5 118 00 Praha 1 – Malá Strana, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292173 (dále společně jen "Správci", "my", "nás" apod.)

Účelem tohoto dokumentu je obeznámit Vás, jakožto subjekt údajů a účastníka akcí námi pořádaných v prostorách Kunsthalle Praha se zásadami zpracování vašich osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím kamerového systému instalovaného v našich prostorách a dále vás informovat o pravidlech a souvislostech fotografování případně prováděného na námi pořádaných akcích.

Informace o zpracování osobních údajů – kamerové systémy

Správci Vašich osobních údajů získaných v rámci provozování kamerového systému v prostorách Kunsthalle Praha jsou Správci (tj. Kunsthalle Praha, nadační fond a Kunsthalle Praha Services, s.r.o.), jako provozovatelé Kunsthalle Praha.
Kontaktovat nás můžete na e-mailu office@kunsthallepraha.org.

Subjektem údajů jste vy, jako návštěvníci prostor Kunsthalle Praha.

Prostory Kunsthalle Praha jsou vybaveny kamerovým systémem se záznamem, přičemž při jeho provozu dochází k zaznamenávání pohybu a chování osob pochybujících se v prostorách Kunsthalle Praha. Zpracovávanými osobními údaji jsou tudíž Vaše projevy osobní povahy a jednání nahrané kamerovým systémem.

Účelem tohoto zpracování je ochrana našeho majetku a majetku třetích osob nacházejícího se v prostorách Kunsthalle Praha (především ochrana uměleckých a výtvarných děl našich i děl ve vlastnictví třetích osob nám zapůjčených či jinak svěřených) a zajištění bezpečnosti našich prostor a osob se v nich pohybujících. Právním základem zpracování je proto oprávněný zájem nás i třetích stran na výše uvedeném.

K poskytnutí Vašich osobních údajů dochází automaticky v případě, že se rozhodnete vstoupit do prostor Kunsthalle Praha a pohybovat se v nich. Nepřejete-li si být subjektem údajů, nevstupujte, prosím, do prostor Kunsthalle Praha .

Vaše osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné moci v případě vyšetřování přestupků a trestných činů, při vymáhání, ochraně nebo uplatňování našich a Vašich zájmů nebo zájmů třetích osob nebo na základě zákonných a oprávněných požadavků orgánů veřejné moci. Vaše osobní údaje budou také předávány provozovateli kamerového systému a službě dohlížející na bezpečnost našich prostor.

Vaše osobní údaje (tj. kamerové záznamy) uchováváme po dobu 10 dní.

V souvislosti s popsaným zpracováním Vašich osobních údajů máte právo požadovat od Správců přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zároveň máte právo obrátit se se svojí stížností na dozorový orgán, kterým je v Česku Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o fotografování na akcích (pořízení a šíření podobizny)

Při organizaci a uskutečňování akcí pořádaných v prostorách Kunsthalle Praha mohou Správci (včetně třetích osob povolaných k tomuto účelu Správci ) pořizovat fotografie a audio či videozáznamy (dále jen "Dokumentace".) Tato Dokumentace slouží k zaznamenání akce a je zároveň užívána k propagaci Správců, jejich aktivit a akcí, jejich partnerů, uměleckých či výtvarných děl a dalších skutečností souvisejících s činnostmi a aktivitami Správců.

Pořízená Dokumentace má všeobecně pokrývat vzhled organizované akce, její atmosféru, skupinky účastníků či hlavní protagonisty. Účelem Dokumentace v žádném případě není identifikovat či jinak konkrétně zpracovávat údaje o jednotlivých běžných účastnících a návštěvnících akce, nýbrž zajistit běžné foto/video pokrytí akce a jeho použití pro propagaci Správců a jejich činností. Dokumentace nicméně může zachycovat podobiznu Vás, jakožto návštěvníka akce.

Dokumentace bude Správci užita za účelem jejich propagace, a to prostřednictvím webových stránek Správců, jakož i na všech účtech Správců na sociálních sítích (Facebook, Instagram atd.) a i v jiných propagačních materiálech Správců, např. newsletterech, na plakátech, letácích či v brožurách. Za tímto účelem bude Dokumentace (tj. případně i Vaše podobizna) rozmnožována, šířena a zveřejňována.

S ohledem na skutečnost, že veškeré webové stránky a účty na sociálních sítích, či případně i další možné kanály komunikace uvedené výše jsou nebo mohou být veřejně přístupné, zveřejněním Dokumentace může dojít k jejímu zpřístupnění (tj. zpřístupnění Vaší podobizny) taktéž v zahraničí, včetně zemí mimo Evropskou unii.

Svou účastí na akci pořádané Správci v Kunsthalle Praha proto udělujete Správcům svolení s pořízením Vaší podobizny jejím zachycením v rámci Dokumentace a jejím šířením způsobem zde popsaným.

Tento souhlas udělujete pouze v rámci ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, poněvadž popsané a zamýšlené zachycení a šíření Vaší podobizny nepředstavuje zpracování osobních údajů ve smyslu práva na ochranu osobních údajů.