Návštěvní řád Kunsthalle Praha

Obsah

 1. Úvod

 2. Otevírací doba

 3. Vstupné

 4. Členství

 5. Instrukce pro návštěvníky
  a) Šatna (zavazadla a svršky)
  b) Fotografování, filmování
  c) Rodiny s dětmi, školní skupiny
  d) Přístupnost
  e) Pobyt v Kunsthalle Praha

 6. Závěrečná ustanovení

1. Obecný úvod

Kunsthalle Praha, nadační fond
Klárov 132/5 Praha 1 – Malá Strana, 118 00
zastoupena Ivanou Goossen, ředitelka

Vítejte v Kunsthalle Praha.

Chceme, aby pro Vás i ostatní návštěvníky byla návštěva příjemným zážitkem. Proto Vás žádáme o přijetí pravidel uvedených v Návštěvním řádu, jehož účelem je zejména zajištění bezpečnosti, požární ochrany, ochrany zdraví a majetku a uměleckých děl ve všech prostorách budovy. Za tímto účelem je také budova vybavena kamerovým systémem a návštěvníci berou monitorování na vědomí. Návštěvní řád samotný je směrnicí, která určuje závazná pravidla chování pro všechny návštěvníky i pro všechny další uživatele objektu.

Jsme otevření kreativitě, toleranci, rovnocennosti a velkorysosti. Naším cílem je být inkluzivním místem, kde jsou vítány různorodé kulturní a umělecké postoje. Naše tolerance však nezahrnuje skupiny či jednotlivce, kteří ohrožují naše zaměstnance, ostatní návštěvníky, umělecká díla, jakýkoliv majetek galerie anebo kteří se podílejí na slovním či fyzickém obtěžování, diskriminačním, politickém či výhružném chování, případně obtěžují jiným způsobem. Vyhrazujeme si právo vykázat ty osoby, které dané zásady poruší.

Návštěvní řád platí pro všechny návštěvníky budovy a s ní spojených venkovních prostor. Návštěvník vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu. Vstupem do areálu Kunsthalle Praha návštěvníci tento řád akceptují.

Přímým dozorem nad dodržováním Návštěvního řádu je pověřen koordinátor provozu a vedoucí služeb pro návštěvníky.

2. Otevírací doba

Kunsthalle Praha je veřejnosti přístupná celoročně v této hlavní otevírací době, a to:

 • Pondělí         11:00 – 19:00
 • Úterý            zavřeno
 • Středa           11:00 – 21:00
 • Čtvrtek         11:00 – 19:00
 • Pátek            11:00 – 19:00
 • Sobota          11:00 – 19:00
 • Neděle          11:00 – 19:00

Kunsthalle Praha si vyhrazuje právo hlavní otevírací dobu operativně upravovat (tj. zkracovat, prodlužovat, omezovat prostor jednotlivých expozic, výstavních sálů a dalších částí budovy), případně celý prostor uzavřít. Přístup do budovy mimo tuto stanovenou dobu je možný pouze po dohodě s pracovníky Kunsthalle Praha. Hlavní otevírací doba je stejná i pro státem uznávané svátky. Otevírací doba o Vánocích je stanovena a zveřejněna individuálně v každém roce. Aktuální informace o otevírací době zjistíte na recepci či na webových stránkách instituce. V případě naplnění kapacity si Kunsthalle Praha vyhrazuje právo omezit dalším návštěvníkům vstup do budovy.

3. Vstupné

 • Návštěvníci jsou povinni prokázat se platnou vstupenkou při vstupu do placené zóny budovy, uschovat vstupenku po celou dobu pobytu v placené zóně a na požádání ji případně znovu předložit.

 • Výše vstupného je určena platným ceníkem vyvěšeným u pokladny (tj. v recepci foyeru) a na webových stránkách Kunsthalle Praha.

 • Vstupné je jednorázové a zahrnuje všechny aktuální, právě probíhající výstavy.

 • V případě nákupu zvýhodněného či sníženého vstupného je třeba, aby kupující svůj nárok na tento typ vstupného doložil oprávněným dokladem.

 • Slevy se nesčítají.

 • Vstup do expozice je povolen pouze s platnou vstupenkou.

 • Vstupné je možné hradit v hotovosti, platební kartou anebo jej zakoupit online.

 • Zakoupenou vstupenku nelze vrátit ani vyměnit. V případě ztráty platné vstupenky nevzniká návštěvníkovi nárok na vydání nové. Prodej vstupenek na pokladně končí jednu hodinu před koncem otevírací doby.

 • Vstup do bistra (přízemí) a Design Shopu je zdarma.

 • Do kavárny (třetí patro) je vstup možný pouze s platnou vstupenkou nebo členskou kartou Kunsthalle Praha.

 • Zakoupením vstupenky bere návštěvník na vědomí Návštěvní řád a potvrzuje tak, že se bude chovat v souladu s ustanoveními tohoto řádu a bude dbát pokynů personálu.

4. Členství

Je-li návštěvník členem Kunsthalle Praha, prokazuje se dle podmínek členství vlastní členskou kartou. Kunsthalle Praha si vyhrazuje právo kontrolovat totožnost držitele předložené členské karty. Držitel členské karty může být vpuštěn do placené zóny, pokud je členská karta platná (tj. je-li uhrazen členský příspěvek). Platnost členství je minimálně jeden rok. Informace o druzích členství a možnostech jejich pořízení naleznete u pokladny (tj. v recepci foyeru) nebo na webových stránkách instituce. S výjimkou online prodeje je poplatek za členství nevratný, pokud není v podmínkách pro členství uvedeno jinak.

5. Instrukce pro návštěvníky

a) Šatna (zavazadla a svršky)

 • Návštěvníci nesmí vstupovat do výstav s deštníkem, používanou pláštěnkou, kabelami, batohy, zavazadly většími než A4 apod. Takováto zavazadla a předměty je povinen si odložit v šatně (tzv. Lockers / Member´s Lockers) či na místo předem určené pracovníky Kunsthalle Praha. Stejně tak návštěvník nesmí vstupovat do výstav v objemných svršcích, tj. kabátech, bundách apod. V případě potřeby uložení cenných věcí se návštěvník obrátí na recepci ve foyeru.

 • Z bezpečnostních důvodů si Kunsthalle Praha vyhrazuje právo regulovat přístup s kočárky. Kočárek lze odložit pouze na předem určeném místě. Pro aktuální informace se prosím obraťte na recepční personál.

b) Fotografování, filmování

 • Fotografování a natáčení pro osobní účely je v Kunsthalle Praha povoleno — jednotlivé objekty či mimořádné výstavy mohou být ovšem z tohoto povolení vyjmuty. Používání „selfie“ tyčí, stativů, blesků a lamp je zakázáno.

 • Pro pořízení komerčních nebo redakčních fotografií, filmů a zvukových záznamů s jiným, nežli osobním využitím musí být předem vyžádán souhlas PR/marketingového oddělení Kunsthalle Praha.

 • Vstup novinářkám a novinářům je umožněn na základě platného novinářského průkazu nebo na základě povolení PR/marketingové oddělení Kunsthalle Praha.

 • Kontakty na PR/marketingové oddělení Kunsthalle Praha:
  Ondřej Čížek (ocizek@kunsthallepraha.org)
  Zuzana Dusilová (zdusilova@kunsthallepraha.org)

c) Rodiny s dětmi, školní skupiny

 • Za chování dítěte (do 15 let) nesou plně zodpovědnost jeho rodiče. Vstup dítěte do 15 let je možný pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

 • Za skupinu žáků či studentů přebírá odpovědnost jejich pedagogický doprovod. U návštěvy školní skupiny (v případě prohlídky či programu) je vždy nutná rezervace předem. Aktuální informace k této rezervaci najdete na webu Kunsthalle Praha v sekci Program – Vzdělávání – Školy v galerii. Školní skupinou je myšleno maximálně 16 studentů do 26 let + 1 učitel.

 • Pro zaopatření miminek prosím využijte přebalovací místnost ve foyeru.

d) Přístupnost

 • Kromě prostoru s názvem „Věž/The Tower“ a „Box“ mají všechny prostory Kunsthalle Praha bezbariérový přístup.

 • Recepce disponuje sníženým pultem pro komfortnější komunikaci. Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou uzpůsobeny toalety (ve 3. patře a v bistru) a hlavní vstup, který je opatřen výtahem v úrovni chodníku (pod vstupní lávkou). Na specifické a konkrétních dotazy týkající se přístupnosti odpoví pracovníci recepce (tj. ve foyeru) nebo na telefonním čísle uvedeném na webových stránkách instituce.

 • Se psy je možné vstoupit pouze do bistra. Do ostatních prostor Kunsthalle Praha je vstup se zvířaty zakázán – výjimkou jsou asistenční psi.

 • V případě nepříznivého počasí si z bezpečnostních důvodů vyhrazujeme právo regulovat či plně omezit přístup do venkovních prostor, především na terasu kavárny a Zengerovu kolonádu.

 • Toalety v Kunsthalle Praha jsou vyhrazeny pouze pro návštěvníky.

e) Pobyt v Kunsthalle Praha

 • Vstupem do objektu Kunsthalle Praha návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s případným zveřejněním své fotografie, zvukového, obrazově-zvukového či obrazového záznamu své osoby, který může být pořízen v průběhu jeho návštěvy pro účely propagace Kunsthalle Praha, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.

 • Každý návštěvník je povinen se řídit pokyny pracovníků Kunsthalle Praha. Při neuposlechnutí pokynu nebo upozornění vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností exponátů, objektu a ostatních návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z budovy bez náhrady zaplaceného vstupného. Návštěvník nahlásí neprodleně zaměstnancům Kunsthalle Praha porušování Návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků.


V Kunsthalle Praha není dovoleno:
- dotýkat se bez povolení exponátů či vitrín.
- kouřit (týká se též elektronických cigaret) a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech vnitřních a venkovních prostorách.
- jakýmkoliv způsobem poškozovat či ničit vybavení budovy.
- konzumovat pokrmy a nápoje v expozicích (není-li pracovníky Kunsthalle Praha stanoveno jinak).
- vstupovat s vysoce znečištěným oděvem či obuví.
- vstupovat bez obuvi a svrchního oděvu.
- vstupovat v silně podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek do expozic.
- pohybovat se na kolečkových bruslích, jízdním kole či odrážedle.
- vnášet zbraň či nadměrné zavazadlo (viz též seznam zakázaných předmětů).
- svým chováním či jednáním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky.

- ve výstavních prostorech je povoleno psát či malovat výhradně jen obyčejnou tužkou. Používání gumy není dovoleno.
- pravidla bezpečného chování návštěvník dodržuje i ve venkovních prostorách (Zengerova kolonáda a terasa kavárny). Z těchto míst nevyhazuje žádný odpad.
- návštěvník, který svým zaviněním způsobí v budově jakoukoli škodu, je povinen setrvat na místě do příchodu pracovníků Kunsthalle Praha.
- čas odchodu z prostor budovy do foyeru je nejpozději 5 minut před oficiálním koncem otevírací doby.
- v rámci mimořádné situace ohrožující život, zdraví či majetek osob v prostorách budovy Kunsthalle Praha, spolupracuje návštěvník s kustodskou službou a ostrahou, dbá jejich pokynů do příjezdu Policie ČR / Záchranných složek. V případě evakuace se řídí pokyny kustodů či ostrahy / evakuačního plánu (za děti a osoby ZTP v mimořádných situací zodpovídá doprovodná osoba).


6. Závěrečná ustanovení

Vstup do zázemí je povolen pouze pracovníkům Kunsthalle Praha a oprávněným osobám.

Návštěvní řád Kunsthalle Praha musí být v souladu se všemi ostatními interními předpisy. Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli objektu podle obecně platných právních předpisů. Změna jakéhokoliv ustanovení Návštěvního řádu může být provedena pouze písemnou formou.

Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit ústně na recepci ve foyeru nebo písemně přímo do návštěvní knihy.

Návštěvní řád je platný od 22. 2. 2022.
V případě otázek a návrhů jsme Vám k dispozici.

Děkujeme za pochopení a spolupráci a přejeme příjemnou zábavu v Kunsthalle Praha.

Ivana Goossen,
ředitelka