Návštěvní řád Kunsthalle Praha

Obsah

 1.  Obecný úvod

 2. Otevírací doba

 3. Vstupné

 4. Členství

 5. Instrukce pro návštěvníky
  a) Šatna
  b) Fotografování, filmování
  c) Rodiny s dětmi, školní skupiny
  d) Přístupnost
  e) Pobyt v Kunsthalle Praha

 6. Závěrečná ustanovení

1. Obecný úvod

Kunsthalle Praha, nadační fond
Klárov 132/5 Praha 1 – Malá Strana, 118 00
zastoupena Ivanou Goossen, předsedkyní správní rady
Návštěvní řád je platný od 22. 2. 2022.

Vítejte v Kunsthalle Praha!

Chceme, aby pro Vás i ostatní návštěvníky, byla návštěva příjemným zážitkem. Proto Vás žádáme o přijetí pravidel uvedených v návštěvním řádu, jehož účelem je zejména zajištění bezpečnosti, požární ochrany, jakož i zajištění ochrany zdraví a majetku ve všech prostorách budovy.
Návštěvní řád je směrnicí, která určuje závazná pravidla chování pro všechny návštěvníky, ale i pro všechny další uživatele objektu.
Jsme otevření kreativitě, toleranci, rovnocennosti a velkorysosti. Naším cílem je být inkluzivním místem – kde jsou vítány různé kulturní, umělecké postoje. Naše tolerance není vůči jednotlivcům, kteří ohrožují naše zaměstnance, návštěvníky, umělecká díla, jakýkoliv majetek galerie nebo kteří se podílejí na slovním nebo fyzickém obtěžování, diskriminačním, politickém či výhružném chováním.
Vyhrazujeme si právo vykázat osoby, které tyto zásady poruší.

Návštěvník zakoupením vstupenky vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu a vstupem do areálu rovněž dává návštěvník souhlas s případným zveřejněním své fotografie pro účely propagace Kunsthalle Praha. Přímým dozorem nad dodržování Návštěvního řádu je koordinátor provozu a vedoucí služeb pro návštěvníky.

2. Otevírací doba

Kunsthalle Praha je veřejnosti přístupná celoročně v hlavní otevírací době a to:

pondělí
11:00 – 19:00

úterý
zavřeno

středa
11:00 – 21:00

čtvrtek
11:00 – 19:00

pátek
11:00 – 19:00

sobota
11:00 – 19:00

neděle
11:00 – 19:00

Kunsthalle Praha si vymezuje právo hlavní otevírací dobu operativně upravovat (tj. zkracovat, prodlužovat, omezovat prostor jednotlivých expozic, výstavních sálů a dalších částí budovy) případně prostor celý uzavřít. Přístup do budovy mimo tuto stanovenou dobu je možné pouze po dohodě s pracovníky Kunsthalle Praha. Hlavní otevírací doba je stejná i pro státem uznávané svátky. Otevírací doba o Vánocích je stanovena a zveřejněna individuálně pro každý rok. Aktuální informace o otevírací době zjistíte na recepci či na našich webových stránkách. V případě naplnění kapacity si Kunsthalle Praha vyhrazuje právo omezit vstup dalším návštěvníkům do budovy.

3. Vstupné

Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu do placené zóny budovy, uschovat vstupenku po celou dobu pobytu v placené zóně a na požádání ji znovu předložit.
Výše vstupného je určena platným ceníkem vyvěšeným u pokladny (tj. v recepci Foyeru) nebo na webových stránkách.
Vstupné je jednorázové, a zahrnuje všechny právě probíhající výstavy. V případě deinstalací výstav a příprav výstav nových je výše vstupného snížena. Takto snížené vstupné je vždy zveřejněno předem dle termínů zahájení a ukončení výstav. Sleva na vstupném je zohledněna i při nákupu online. V případě nákupu zvýhodněného či sníženého vstupného je třeba, aby kupující svůj nárok na tento typ vstupného doložil oprávněným dokladem.
Slevy se nesčítají.
Vstup do expozice je povolen pouze s platnou vstupenkou.
Vstupné je možné hradit v hotovosti či platební kartou nebo zakoupit online.
Zakoupenou vstupenku nelze vrátit ani vyměnit, v případě ztráty platné vstupenky nevzniká návštěvníkovi nárok na vydání nové. Prodej vstupenek na pokladně končí 1 hodinu před zavírací dobou.
Vstup do Bistra a Design shopu je zdarma.
Do kavárny je vstup možný pouze s platnou vstupenkou.
Zakoupením vstupenky bere návštěvník na vědomí Návštěvní řád, bude se chovat v souladu s ustanoveními Návštěvního řádu a bude dbát pokynů personálu.

4. Členství

Je-li návštěvník členem Kunsthalle Praha, prokazuje se vždy členskou kartou. Držitel členské karty může být vpuštěn do placené zóny, pokud je členská karta platná (tj. je-li uhrazen členský příspěvek). Platnost členství je minimálně jeden rok. Informace o druzích členství a možnosti jeho pořízení naleznete u pokladny (tj. v recepci Foyeru) nebo na našich webových stránkách. S výjimkou online prodeje je poplatek za členství nevratný.

5. Instrukce pro návštěvníky

a) Šatna (zavazadla a svršky)

Návštěvníci nesmí vstupovat do výstavy s deštníky, používanou pláštěnkou, kabelami, batohy, velkými zavazadly apod., a odloží si je do šatny (tzv. Lockers / Member´s Lockers) či na místo předem určené pracovníky Kunsthalle Praha. Stejně tak návštěvník nesmí vstupovat do výstav v objemných svršcích, tj. kabátech, bundách apod. V případě potřeby uložení cenných věcí se návštěvník obrátí na recepci ve Foyeru.

b) Fotografování, filmování

Fotografovat nebo natáčet pro komerční účely s bleskem, „selfie“ tyčí či se stativem je přísně zakázáno není-li předem poskytnuto oprávnění pracovníky Kunsthalle Praha. Vstup novinářům je možný na základě novinářského průkazu, kterým se i nadále novináři prokazují při své činnosti nebo též na základě mimořádného povolení pracovníků Kunsthalle Praha.

c) Rodiny s dětmi, školní skupiny

Za chování dítěte (do 15 let) nesou plně zodpovědnost jeho rodiče. Vstup dítěte do 15 let je možný pouze v doprovodu rodiče či jiného zákonného doprovodu.

Za skupinu žáků či studentů přebírá odpovědnost jejich pedagogický doprovod. U návštěvy školní skupiny (prohlídka či program) je vždy nutná rezervace předem. Aktuální informace k této rezervaci jsou na webu Kunsthalle Praha. Školní skupinou je myšleno maximálně 16 studentů do 26 let + 1 učitel.

d) Přístupnost

Kromě prostoru „Věž/The Tower“ a „Box“ mají všechny naše prostory bezbariérový přístup.

Se psy je možné vstoupit pouze do Bistra. Do ostatních prostor Kunsthalle Praha není zvířatům vstup povolen, kromě asistenčních psů.

Recepce disponuje sníženým pultem pro komfortnější komunikaci. Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace jsou uzpůsobeny toalety (ve 3. patře a v Bistru) a hlavní vstup, který je opatřen výtahem v úrovní chodníku (pod vstupní lávkou).Na specifické a konkrétních dotazy, týkající se přístupnosti, odpovědí pracovníci recepce (tj. ve Foyeru) nebo na tel. čísle uvedeném na našich webových stránkách.

e) Pobyt v Kunsthalle Praha

Každý návštěvník je povinen se řídit pokyny pracovníků Kunsthalle Praha. Při neuposlechnutí pokynu, nebo upozornění vydaného v souvislosti s ochranou a bezpečností exponátů, objektu a návštěvníků, může být návštěvník ihned vykázán z budovy bez náhrady zaplaceného vstupného.

V Kunsthalle Praha není dovoleno:
- dotýkat se bez povolení vystavených exponátů či vitrín
- kouřit (včetně elektronických cigaret) a manipulovat s otevřeným ohněm ve všech vnitřních a venkovních prostorách
- jakýmkoliv způsobem poškozovat či ničit vybavení budovy
- konzumovat pokrmy a nápoje v expozicích (není-li pracovníky stanoveno jinak)
- vstupovat s vysoce znečištěným oděvem či obuví
- vstupovat opilý či pod vlivem návykových látek
- pohybovat se na kolečkových bruslí, jízdním kole či odrážedle
- vnášet zbraň či nadměrné zavazadlo (viz též seznam zakázaných předmětů)
- svým chováním či jednáním rušit nebo jinak omezovat ostatní návštěvníky

Pravidla bezpečného chování návštěvník dodržuje i ve venkovních prostorách (Zengerova kolonáda a Terasa kavárny). Z těchto míst nevyhazuje žádný odpad. Návštěvník, který svým zaviněním způsobí v budově jakoukoli škodu, je povinen setrvat na místě do příchodu pracovníků Kunsthalle Praha. Čas odchodu z prostorů budovy do Foyeru je nejpozději 5 minut před oficiální zavírací dobou.

Přání, pochvaly a připomínky mohou návštěvníci uplatnit ústně na recepci ve Foyeru nebo písemně přímo do Návštěvní knihy.

V rámci mimořádné situace, ohrožující život, zdraví, majetek osob v prostorách budovy Kunsthalle Praha, spolupracuje návštěvník s kustodskou službou a ostrahou, dbá jejich pokynů do příjezdu Policie ČR / Záchranných složek. V případě evakuace se řídí podle pokynů kustodů či ostrahy / evakuačního plánu (za děti a osoby ZTP v mimořádných situací zodpovídá doprovodná osoba).

6. Závěrečná ustanovení

Vstup do zázemí je povolen pouze pracovníkům Kunsthalle Praha a oprávněným osobám.

Návštěvní řád Kunsthalle Praha musí být v souladu se všemi ostatními interními předpisy. Za porušení Návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník provozovateli objektu podle obecně platných právních předpisů. Změna jakéhokoliv ustanovení Návštěvního řádu může být provedena pouze písemnou formou.