O NÁS

KUNSTHALLE PRAHA JE NOVÝM PROSTOREM PRO UMĚNÍ A KULTURU, KTERÝ VZNIKÁ V BUDOVĚ BÝVALÉ ZENGEROVY TRAFOSTANICE V HISTORICKÉM CENTRU PRAHY. PO UKONČENÍ REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDNE ŠIROKÝ PROGRAM VÝSTAVNÍCH A EDUKATIVNÍCH PROJEKTŮ, KULTURNÍCH AKCÍ A SPOLEČENSKÝCH AKTIVIT.

NAŠE POSLÁNÍ

Posláním Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost.

Našim cílem je vytvořit vedoucí kulturní instituci, která si zakládá na odbornosti, otevřené spolupráci a inovativním programu s mezinárodním přesahem. Prostor pro moderní a současné umění se silným dramaturgickým a edukativním programem orientovaným na návštěvníky z řad odborníků, ale i na ty, kteří svou cestu k umění teprve objevují.

VZNIK PROJEKTU

Podobně jako mnoho dnešních soukromých a veřejných muzeí umění původně vznikalo z iniciativy jedinců, vzniká Kunsthalle Praha jako neziskový projekt za podpory manželů Petra a Pavlíny Pudilových.

„Ideu založit v Praze muzeum umění máme již několik let. Ta se stala skutečnou až s možností koupě domu na pražském Klárově. Brzy jsme si uvědomili, že budova má potenciál stát se unikátním výstavním prostorem pro přední české muzeum umění.

Nechceme vytvořit pomník pro naši sbírku, ale kulturní instituci otevřenou všem, kteří hledají inspiraci ve výtvarném umění.“

Petr Pudil a Pavlína Pudilová
zakladatelé Kusthalle Praha a Nadace The Pudil Family Foundation

PROGRAM

Termín kunsthalle obecně vyjadřuje uměleckou instituci, která svůj program zakládá na dočasných výstavách. Svým názvem navazuje Kunsthalle Praha na tuto tradici. Soustředí se na pořádání dočasných výstav, na výzkum v oblasti moderního a současného umění a na inovativní přístupy ve výstavní činnosti.

Kunsthalle Praha spravuje i stále se rozšiřující sbírku moderního a současného umění. Sbírka nebude trvale vystavena, ale bude k dispozici jako jeden z důležitých zdrojů pro probíhající výzkumné, výstavní a edukativní činnosti.

DALŠÍ AKTIVITY

Naším cílem je vytvořit prostor, který přináší umění a kulturu do každodenního života. Kunsthalle Praha bude nabízet nejen rozmanitý výstavní a kulturní program, ale i příjemné místo pro setkávání přátel, rodin a komunit.

Návštěvníci si budou moci vychutnat i jen tichou chvilku v čítárně, oběd v restauraci, občerstvení v kavárně s výhledem na Pražský hrad nebo si zakoupit dárek či knihu z našeho obchodu.

SPOLUPRÁCE

Jsme přesvědčení, ze cíle Kunsthalle Praha lze dosáhnout jedině na základě otevřené spolupráce s dalšími kulturními institucemi, s českými i zahraničními odborníky, sběrateli, a také s návštěvníky a místními komunitami. Kunsthalle Praha je členem mezinárodních organizací muzeí ICOM a AAM.

PROGRAM

SBÍRKY

VÝZKUM

Pro návštěvníky Kunsthalle Praha připravujeme rozmanitý program výstav, vzdělávacích programů, kulturních aktivit a společenských akcí.

Program vzniká v otevřené spolupráci s českými i mezinárodními umělci, kurátory a sběrateli, v partnerství s vedoucími kulturními institucemi, ale i s návštěvníky a místními komunitami.

Kunsthalle Praha buduje již řadu let reprezentativní sbírku mapující české a mezinárodní výtvarné umění od 20. století až do současnosti.

Cílem sbírky Kunsthalle Praha není tvořit stálou expozici, ale být jedním z důležitých zdrojů pro výstavní program, badatelské, publikační a edukativní projekty.

Výzkumné projekty Kunsthalle Praha mají za cíl zkoumat nové pohledy na moderní a současné umění a uvádět české umění do souvislostí s mezinárodními děním a trendy.

Výsledky našich výzkumů tvoří podklad jsou podkladem pro výstavy, publikace a edukační programy.

NÁŠ TÝM

Postupně budujeme interní tým odborníků z oblasti managementu, kurátorství a realizace výstav, správy sbírky, vzdělávání, komunikace, řízení provozu a administrativy.

Náš tým otevřeně spolupracuje na projektové bázi s mnoha externími partnery, jako jsou místní i mezinárodní soukromé či státní instituce, kurátoři, historici umění, badatelé, odborníci v oblasti vzdělávání, umělci a dobrovolníci.

IVANA GOOSSEN
CEO

Zodpovídá za celkový management aktivit Kunsthalle Praha, včetně strategického plánování, programu, správy sbírky, řízení provozu, komunikace, personálního řízení, financí a administrativy.

ANEŽKA PETKEVIČOVÁ
výkonná asistentka CEO

Poskytuje výkonnou asistenci CEO v oblasti managementu, řízení provozu, financí a administrativy.

CHRISTELLE HAVRANEK
kurátor, vedoucí výstavního oddělení

Vede vývoj a realizaci výstavního programu Kunsthalle Praha, řídí související partnerství a výzkumné projekty.

KRISTÝNA KOTTOVÁ
asistent-kurátor

Spolupracuje při výzkumu a vývoji výstav a programů pro veřejnost. Koordinuje organizaci a administrativu výstav.

ŠTEFAN TÓTH
správce sbírky

Řídí proces rozvoje sbírky Kunsthalle Praha. Dohlíží na správnou péči o umělecká díla, jejich restaurování a katalogizaci. Vede výzkum sbírky a další publikační a výzkumné projekty mimo výstavní činnost.

PAVLA ZÁMEČNÍKOVÁ
registrář

Koordinuje veškeré aspekty zapůjčování a vypůjčování děl na místní i mezinárodní úrovni. Spravuje administrativu, logistiku, katalogizaci a digitalizaci sbírky Kunsthalle Praha.

ELIŠKA CHARVÁTOVÁ
kurátorka Edice České umění

Vede spolupráci s autory jednotlivých monografií edice České umění a následnou realizaci publikací.

SPRÁVNÍ RADA

PETR PUDIL
předseda správní rady

PAVLÍNA PUDILOVÁ
předseda správní rady

RADOMÍR JOHANNA
člen správní rady

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směrování Kunsthalle Praha a jejích aktivit.

Spoluvytváří a schvaluje strategii Kunsthalle Praha, schvaluje granty, vyjadřuje se ke klíčovým otázkám rozvoje Kunsthalle Praha a schvaluje všeobecné směrování Kunsthalle Praha a jejích aktivit.

Spoluvytváří strategické směřování Kunsthalle Praha, je zodpovědný za korporátní a právní otázky rozvoje Kunsthalle Praha a jejích aktivit.

SBOR PORADCŮ

Postupně budujeme mezinárodní sbor poradců Kunsthalle Praha. Jde o neformální nevýkonný sbor, jehož členy jsou odborníci s významnou zkušeností v oblasti dějin umění, kurátorství, správy sbírek, restaurátorství, vzdělávání a dalších oblastí. Role poradního sboru je podporovat Kunsthalle Praha při dosažení svého cíle být vedoucí kulturní institucí a přátelským, inspirativním prostorem pro návštěvníky.

Současní členové sboru poradců:

MATTHEW S. WITKOWSKY
kurátor a vedoucí sbírky fotografie The Art Institute of Chicago

MARKÉTA THEINHARD
historička umění a profesorka na Université Sorbonne Paris

MARTIN KODL
galerista a soudní znalec umění 20. století


pridat info o AAM & ICOM